Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Glassini Ł. Czarnecki A.
Gęsiak Spółka Jawna z siedzibą w Wieluniu ul. B. Głowackiego 2, abi@glassini.eu
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia/umowy/faktury - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia / umowy/ wystawienia faktury W przypadku uznania, że w czasie przetwarzania doszło naruszenia Państwa praw, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych