• 1. Regulamin portalu www.systemyszklane.pl i www.glassini.eu, zwany dalej „Regulaminem” określa prawa i obowiązku stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem https://www.systemyszklane.pl i https://www.glassini.eu.
 • 2. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwanej dalej „k.c.”).
 • 3. Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 • 4. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Definicje

 • 1. Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia: Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.); Newsletter – wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.): Portal – Portal informacyjny dostępny pod adresem www.systemyszklane.pl i www.glassini.eu Regulamin – Regulamin Portalu; Administrator – GLASSINI Sp. z o.o. z siedzibą 98-310 CZARNOŻYŁY, UL. CZARNOŻYŁY 140C; Podmioty współpracujące- podmioty z którymi współpracuje Administrator; Użytkownik- osoba, która zapisała się na usługę Newsletter; Usługa – usługa Newsletter;
 • 2. Charakter prawny Portalu: Portal jest prowadzony przez Administratora i stanowi jego własność. Portal jest skierowany do Użytkowników oraz osób które nie są Użytkownikami, ale chcą zapoznać się z treściami umieszczonymi na Portalu.

Rozdział 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

3. Zakres usług

 • 1. Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Portalu polegają na: – umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Portalu, – otrzymywaniu Newslettera zawierającego informacje marketingowe, a w szczególności informacje handlowe o usługach Administratora oraz podmiotów współpracujących. – otrzymywaniu od Administratora informacji marketingowych, a w szczególności informacji handlowych o usługach Administratora oraz podmiotów współpracujących, – udostępnienia za odrębną zgodą podmiotom współpracującym adresu e-mail Użytkownika, – otrzymywania od podmiotów współpracujących za odrębną zgodą informacji marketingowych, a w szczególności informacji handlowych o usługach podmiotów współpracujących.
 • 2. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu zapisu na newsletter dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z tą chwilą Administrator staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie.

Rozdział 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu.

 • Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania Portalu:Komputer PC z procesorem i3/i5/i6 6 generacji lub odpowiednikiem AMD [minimum 2×2.4GHz], Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11, 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym, Pamięć RAM dla Windows 8.1 – 8GB, Windows 10 – 8GB, Windows 11 – 12GB, Rozdzielczość ekranu [minimum 1920×1080], Mysz i Klawiatura, Zaktualizowana przeglądarka stron WWW do najnowszej wersji, System Windows 95, 98, Me, 2000, 2003, XP, Vista, 7 i 8 nie są obsługiwane, Przeglądarka Microsoft Internet Explorer i Microsoft EDGE nie obsługuje podglądu renderów 3D.

5. Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych.

 • 1. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
 • 2. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usługi Newsletter wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń: a) możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną; b) obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej; c) obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, w tym wypadku brak właściwej obsługi (uaktualnianie oprogramowania) systemu informatycznego przez Użytkownika może doprowadzić do skutecznego ataku robaka internetowego; d) możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli; e) możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł). f) sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci; g) możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika;

Rozdział 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Warunki zawarcia Umowy

 • 1. Umowę o Usługi mogą zawrzeć osoby, które podały swój adres e-mail w formularzu zapisu na Newsletter, zaakceptowały Regulamin oraz potwierdziły swój adres mail.
 • 2. Adresy niepotwierdzone w ciągu 30 dni od zapisu będą trwale usuwane z bazy.
 • 3. Formularz zapisu na Newsletter wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z Usługi wymaga podania adresu poczty elektronicznej.

7. Warunki rozwiązania Umowy

 • 1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić, w szczególności: a) na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie poprzez użycie przycisku „wypisz” znajdującym się w stopce każdego z Newsletterów; b) z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin; c) poprzez wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 • 2. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Portalu, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.
 • 3. Zgoda na przesyłanie informacji handlowej oraz na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem są ważne mimo wypisania się z Newslettera tak długo, jak nie zostaną odwołane.

Rozdział 5. Ochrona danych osobowych, poufność, prawa autorskie, komentarze

8. Ochrona danych osobowych

 • 1. Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb prowadzenia Portalu jest Administrator.
 • 2. Administrator zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
 • 3. Administrator zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Użytkowników korzystających z Portalu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 4. Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zapisu na Newsletter podmioty wspierające będzie przekazywał Informacje Handlowe oraz przesyłał treści marketingowe odnoszące się do podmiotów trzecich.
 • 5. Zgodnie z polityką prywatności zamieszczoną na stronie Portalu, Administrator do momentu wyrażenia sprzeciwu o którym mowa w ustawie o ochronie danych osobowych będzie przesyłał informacje marketingowe dotyczące jego produktów i usług.
 • 6. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego zgodnie z celami wskazanymi w ust. 4. Cofnięcie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres: admin@glassini.eu.
 • 7. Administrator może publikować bannery i linki do innych stron, i Portalów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
 • 8. Bez odrębnej zgody, dane nie są udostępniane innym podmiotom, jednak na Portalu mogą znajdować się skrypty śledzące ruch na stronach, wbudowane w wtyczki z których korzysta Portal. Celem ich wyłączenia proszę zainstalować wtyczkę Ghostery lub inną pełniąca podobne funkcje.

9. Prawa autorskie

 • 1. Zarówno układy treści zawarte na Portalu, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
 • 2. Można korzystać z tekstów zawartych na Blogu w zakresie własnego dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tekstów zawartych na Blogu w innym celu nie wymaga zgody Omni Modo pod warunkiem umieszczenia na każdej kopii imienia i nazwiska autora danego materiału i informacji w następującym brzmieniu „Tekst pochodzi z portalu gdpr.pl”.
 • 3. Powyższa zgoda nie dotyczy zdjęć oraz innych materiałów nie będących tekstami.
 • 4. Zdjęcia wykorzystywane do postów pochodzą z banków zdjęć płatnych lub darmowych udostępnianych na licencji CC lub pochodzą z domeny publicznej.

Rozdział 6. Tryb postępowania reklamacyjnego, kontakty z użytkownikiem, komunikaty informacyjne i reklamowe, zmiany regulaminu

10. Komentarze

 • 1. Teksty umieszczone w Portalu mogą być komentowane. Komentarze powinny odnosić się do komentowanego artykułu oraz mieć charakter merytoryczny.
 • 2. Aby opublikować komentarz, należy podać swoje oznaczenie (dowolne imię lub pseudonim) oraz adres e-mail. Adres e-mail nie będzie publikowany na blogu.
 • 3. Umieszczanie w komentarzach treści naruszających prawo lub dobre obyczaje jest zakazane. Dlatego też została zastosowana akceptacja każdego komentarza przed jego publikacją. Decyduję według swego uznania, które komentarze są zgodne z niniejszym regulaminem.

11. Postępowanie reklamacyjne

 • 1. Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Portalu w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości poprzez przesłanie pod adres: admin@glassini.eu.
 • 2. Wszelkie sprawy dotyczące Portalu powinny być przesyłane pod admin@glassini.eu.

12. Tryb zmiany Regulaminu

 • 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 • 2. Informacje o zmianie Regulaminu, będą komunikowane Użytkownikom poprzez indywidualną przesyłkę elektroniczną skierowaną bezpośrednio do takiej osoby.
 • 3. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie głównej Portalu.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

13. Prawo i sąd właściwy

 • 1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

14. Wykładnia postanowień Regulaminu

 • Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.